+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Általános szerződési feltételek Zenés-táncos rendezvények

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A VASVÁRI NAGYTÉRSÉGI NÉPFŐISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZERVEZETT TÁMOGATOTT ZENÉS-TÁNCOS RENDEZVÉNYRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

  1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

– Alapítvány: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány (székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; adószáma: 19303507-1-18; nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.; képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök).

– zenés-táncos rendezvény: a 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni

– Jelentkező: Az Alapítvány által meghirdetett, zenés-táncos rendezvényre jelentkező, majd azon részt vevő személy

Támogatási szerződés: A jelentkező és az Alapítvány között a támogatott zenés-táncos rendezvény igénybe vétele kapcsán létrejött szerződés

Várólista: A zenés-táncos rendezvény maximális létszámát meghaladó jelentkezőszám esetén a Jelentkező által beküldött regisztrációs lap adatai az adott zenés-táncos rendezvény tekintetében bekerülnek egy Várólista adatbázisba, ahol a Jelentkezők szintén időbeli sorrend alapján kerülnek rangsorolásra. Amennyiben valamely Jelentkező regisztrációja bármely okból törlésre kerül, úgy az Alapítvány zenés-táncos rendezvényen való részvétel lehetőségét a Várólistán szereplő személyek részére időbeli sorrend szerint ajánlja fel.

  1. Az Alapítvány által nyújtott támogatás, illetőleg annak igénybe vételi feltételei:

Az Alapítvány által nyújtott támogatás: Az Alapítvány vállalja, hogy az általa támogatott zenés-táncos rendezvénykén díját a Jelentkező helyett számla ellenében támogatásként megfizeti fellépő részére, így a Jelentkező a fellépési díj megfizetése alól mentesül, kizárólag a jelen ÁSZF-ben írt regisztrációs díj megfizetésére köteles. A Jelentkező a zenés-táncos rendezvényre való jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a zenés-táncos rendezvényre történő eljutásának költségeit saját maga köteles fedezni, erre vonatkozóan az Alapítvány támogatást nem nyújt. Az Alapítványi támogatás kizárólag a jelen pontban írt formában nyújtható, kizárólag a jelentkezéssel érintett zenés-táncos rendezvényre, annak időpontjában vehető igénybe, a támogatás készpénzre, utalványra át nem váltható.

A támogatás igénybe vételének feltételei: amennyiben a zenés-táncos rendezvényre jelentkezés valamely feltételhez ( így különösen életkor) kötött, úgy azt az Alapítvány a zenés-táncos rendezvény meghirdetésekor a hirdetés szövegében feltünteti, amennyiben ilyen feltétel nem áll fenn, avagy a meghirdetett zenés-táncos rendezvényre jelentkező, a kiírt feltételeknek megfelelő Jelentkezők száma meghaladja a rendezvény maximális létszámát, úgy a Jelentkezők felvétele a zenés-táncos rendezvényre időbeli sorrendben történik. Erre irányuló jogszabályi kötelezettség hatályba lépése esetén az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a rendezményen való részvételt védettségi igazolvány meglétéhez, avagy bármely más egészségügyi dokumentum rendelkezésre bocsátásához kösse.

  1. A zenés-táncos rendezvényre jelentkezés folyamata, regisztrációs díj, a támogatási szerződés létrejötte

A zenés-táncos rendezvényen való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése az Alapítvány által működtetett https://nepfovasvar.hu/szolgaltatasok/szentkuti-estek/ honlapon található, kifejezetten az adott rendezvényhez létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a rendezvényen részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles tájékoztatni az Alapítványt a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni, és rendezvényen való részvételt a Várólistán szereplő személy (ek) részére felajánlani.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően az Alapítvány e-mail útján a Jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a regisztrációs díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybe vételével fizesse meg az Alapítvány részére.

Regisztrációs díj: A Jelentkező az Alapítvány által az adott rendezvény tekintetében egyedileg meghatározott mértékű regisztrációs díj megfizetésére köteles az Alapítvány részére az általa választott valamely fizetési módok (utalás, készpénzes megfizetés az Alapítvány irodájában avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay alkalmazás használatával). A regisztrációs díj az Alapítvány támogatással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeivel kapcsolatos költséget tartalmazza. Az Alapítvány a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A támogatási szerződés a Jelentkező és az Alapítvány között a regisztráció díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a regisztrációs díj összegét az Alapítvány bankszámláján jóváírták.

Az Alapítvány kifejezetten felhívja a Jelentkezők figyelmét az alábbi szerződéses feltételre:

Az online fizetést követően a Jelentkezőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ (1) bekezdés l.) pontja alapján – tekintettel arra, hogy a regisztrációs díj egy adott időpontra (adott napra, és időpontra) meghirdetett zenés-táncos rendezvényhez (szabadidős tevékenység) kapcsolódik – a rendezvényen történő részvétel igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg, tehát a Jelentkező a regisztrációs díjat annak megfizetését követően semmilyen jogcímen nem jogosult az Alapítványtól visszakövetelni.

  1. Az Alapítvány jogai és kötelezettségei:

Az Alapítvány a Jelentkezőnek biztosítja a zenés-táncos rendezvényre történő belépési lehetőséget, amennyiben a Jelentkező eleget tesz a jelen ÁSZF-ben, valamint az adott rendezvény tekintetében az Alapítvány által meghatározott kötelezettségeinek, illetőleg betartja az adott rendezvény tekintetében a jelen ÁSZF mellékletét képező Házirend rendelkezéseit. Amennyiben a Jelentkező bármely jelen pontban írt kötelezettségét megszegi, úgy az Alapítvány jogosult a Jelentkezőt a rendezvényről kitiltani, a rendezvény helyszínéről eltávolítani.

Az Alapítvány jogosult alvállalkozó avagy teljesítési segéd igénybe vételére, amelyet a Jelentkező elfogad.

Az Alapítvány kifejezetten fenntartja a jogot a rendezvényen a fellépő személyének megváltoztatására, arra, hogy a rendezvény időpontját avagy a programokat szükség esetén módosítsa, amely kikötést a Jelentkező elfogad.

 

5.A Jelentkező jogai és kötelezettségei:

A Jelentkező köteles a jelen ÁSZF, a Házirend, illetőleg az Alapítvány által az adott rendezvény tekintetében előzetesen meghatározott feltételek maradéktalan betartására.

A Jelentkező a rendezvényre történő regisztrálással a jelen ÁSZF, illetőleg Házirend rendelkezéseit, valamint az Alapítvány által az adott rendezvény tekintetében előzetesen meghatározott és kihirdetett feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Alapítvány a rendezvény helyszínén biztonsági vizsgálathoz köti a beléptetést, úgy a Jelentkező köteles az ellenőrzést végző személlyel együttműködni.

A Jelentkező az alapítvány, avagy a megbízásából eljáró személy felhívására köteles felhagyni a Házirendbe, jelen ÁSZF-be avagy bármely jogszabályba ütköző tevékenységével, ennek elmaradása esetén az Alapítvány jogosult a Jelentkezőt a helyszínről eltávolítani, illetőleg szükség esetén a rendőrség intézkedését kérni.

A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi a rendezvényre történő belépésekor, hogy róla, mint a rendezvény résztvevőjéről az Alapítvány avagy a megbízásából eljáró személy jogosult kép/és vagy hangfelvételt készíteni anélkül, hogy ezért az Alapítványt a Jelentkező irányába bármilyen díjfizetési avagy bármely fizetési kötelezettség terhelné. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elkészült kép/és vagy hangfelvételeket a rendezvény avagy az Alapítvány tevékenysége népszerűsítéséhez, a rendezvényről szóló tájékoztatáshoz jogosult felhasználni, ennek keretében saját honlapján, avagy közösségi média felületein megjelentetni, feltüntetni.

 

  1. Kártérítési felelősséggel kapcsolatos rendelkezések

 

Az Alapítvány kifejezetten felhívja a Jelentkező figyelmét az alábbi felelősségkorlátozó rendelkezésre:

Az Alapítvány csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a regisztrációs díj értékét.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a rendezvényen felügyelet nélkül hagyott tárgyakért, értéktárgyakért.

A Jelentkező teljes kártérítési felelősséggel tartozik mind az Alapítvány, mind pedig a többi résztvevő irányába az általa okozott károk tekintetében. A Jelentkezőt terhelő ezen kártérítési kötelezettség kiterjed a Jelentkező által esetlegesen a rendezvényre behozott kiskorú avagy cselekvőképtelen avagy korlátozottan cselekvőképes személy avagy állat által okozott kárra is.

  1. Panaszok kivizsgálása és kezelése

A Jelentkező panaszát az uh.ravsavofpen@ofni e-mail címen közölheti az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

  1. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatai tekintetében a létrejött támogatási szerződésre tekintettel az Alapítvány adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely https://nepfovasvar.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

  1. Az Alapítvány adatai, elérhetőségei:

Név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

adószáma: 19303507-1-18

nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.;

képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök

Házirend