fbpx

+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Általános szerződési feltételek workshop

Általános Szerződési Feltételek a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány által szervezett workshopra jelentkezők részére

1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

– Alapítvány: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány (székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; adószáma: 19303507-1-18; nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.; képviseli: V. Németh Zsolt kuratóriumi elnök).

– Jelentkező: Az Alapítvány által meghirdetett, ismeretterjesztő foglalkozásra jelentkező személy

– Workshop: olyan rendezvény, amelynek fő célja az, hogy a résztvevők egy közös problémát oldjanak meg, tapasztalatot cseréljenek, és a résztvevők ezen cél miatt vesznek részt a rendezvényen

2. A workshopra jelentkezés folyamata, regisztrációs díj, a szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF meghatározza az Alapítvány által szervezett workshopok általános szerződési feltételeit.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítást, illetőleg annak Alapítvány honlapján történő közzététel napját követő 15 naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Egyedi megállapodás megkötésekor az ÁSZF-ben foglaltakat csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

A workshopon való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése az Alapítvány által működtetett www.nepfovasvar.hu honlapon és/vagy az Alapítvány közösségi oldalán https://www.facebook.com/vasvar.nepfoiskola található, kifejezetten az adott workshophoz létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a workshopon részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a Jelentkező köteles tájékoztatni az Alapítványt a változást követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 naptári napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően az Alapítvány e-mail útján a Jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a regisztrációs díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybe vételével fizesse meg az Alapítvány részére.

Regisztrációs díj: A Jelentkező az ajánlatban meghatározott mértékű díj megfizetésére köteles az Alapítvány részére az általa választott valamely fizetési módok (utalás, készpénzes megfizetés az Alapítvány irodájában avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay alkalmazás használatával). Az Alapítvány a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A szerződés a Jelentkező és az Alapítvány között a regisztrációs díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a regisztrációs díj összegét az Alapítvány bankszámláján jóváírták.

A workshop visszamondása fizetési kötelezettség nélkül: a Jelentkező regisztrációját fizetési kötelezettség nélkül legkésőbb a workshop kezdőidőpontját megelőző 8 naptári napig mondhatja vissza. A visszamondás történhet a regisztráció során kapott lemondó űrlapon, e-mail útján (az uh.ravsavofpen@ofni  címen), illetőleg az Alapítvány irodájában személyesen. Ilyen esetben az Alapítvány a regisztrációs díj összegét 30 naptári napon belül a megfizetés módjával egyező módon a Jelentkező részére visszafizeti.

A workshop visszamondása fizetési kötelezettséggel: a workshop kezdő napjához képest 7 naptári napon belüli lemondás esetén a regisztrációs díj nem jár vissza.

A szerződés teljesítésének helye: az Alapítvány által előzetesen az adott workshop helyszíneként meghirdetett ingatlan.

Közreműködő igénybe vétele: Az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az adott workshop tematikájától függően megfelelő szakértelemmel rendelkező közreműködőt vesz igénybe, amelyet a Jelentkező kifejezetten elfogad.

3. Panaszok kivizsgálása és kezelése

Panasz esetén a Jelentkező panaszát a uh.ravsavofpen@ofni e-mail címen közölheti az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Az ismeretterjesztő foglalkozással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: a foglalkozás napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

Amennyiben a Jelentkező panaszát az Alapítvány elutasítja, úgy a Jelentkező jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Jelentkező az Alapítvánnyal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Jelentkező erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Jelentkező kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségéről, a békéltető eljárás menetéről a www. bekeltetes.hu honlapon kaphatnak az érdeklődők megfelelő tájékoztatást. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is tartalmazza.

4. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatok tekintetében a létrejött szerződésre tekintettel az Alapítvány adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely ITT érhető el.

5. Részvételi feltételek, kárfelelősség

5.1.         Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló Jelentkezők a workshopon – különös tekintettel arra, hogy gyakorlati részt is tartalmaz a workshop tematikája –  nem vehetnek részt.

  • A Jelentkezők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak a workshopra. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért az Alapítványt felelősség nem terheli.
  • A Jelentkezők kötelesek az esetlegesen szükséges munkavédelmi oktatáson részt venni, és valamennyi vonatkozó előírást maradéktalanul betartani.
  • A Jelentkező a teljes körű kártérítési felelősséget vállal a workshop során, vagy azzal összefüggésben, részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett hibákért, hiányosságokért vagy károkért, valamint az általa a workshoppal összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért
  • A résztvevő a workshopon saját felelősségre és kockázatára vesz részt
  • Az Alapítvány az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett workshop regisztrációs díjának összegére. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja az Alapítvány felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket.

 

6. Az Alapítvány adatai, elérhetőségei:

Név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

adószáma: 19303507-1-18

nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.;

képviseli: V. Németh Zsolt kuratóriumi elnök

 

7. Záró rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.