+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Általános szerződési feltételek táborok

Általános Szerződési Feltételek a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány által szervezett táborokra jelentkezők részére

1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

– Alapítvány: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány (székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; adószáma: 19303507-1-18; nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.; képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök).

– Jelentkező: Az Alapítvány által meghirdetett, táborra jelentkező személy, vagy 18 év alatti gyermekek esetében, a résztvevő gyermek törvényes képviselője.

– Résztvevő: a tábor jellegétől függően 18 év feletti személyek, vagy 18 alatti gyermekek.

– Napközis tábor: olyan rendezvény, amelynek fő célja a pihenés, kikapcsolódás és új ismeretek szerzése az egyén (6-12 év közötti gyermekek) érdeklődésének megfelelően.

– Népi építészeti tábor: olyan rendezvény, amelynek fő célja a pihenés, kikapcsolódás és új ismeretek szerzése az egyén érdeklődésének megfelelően, kiemelten a népi építészet körében, amely gyakorlati foglalkozásokat is magában foglal.

– Várólista: A tábor maximális létszámát meghaladó jelentkezőszám esetén a Jelentkező által beküldött regisztrációs lap adatai bekerülnek egy Várólista adatbázisba, ahol a Jelentkezők szintén időbeli sorrend alapján kerülnek rangsorolásra. Amennyiben valamely Jelentkező regisztrációja bármely okból törlésre kerül, úgy az Alapítvány a tábor igénybe vételének lehetőségét a Várólistán szereplő személyek részére időbeli sorrend szerint ajánlja fel.

2. A táborra jelentkezés folyamata, regisztrációs díj, a megbízási szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF meghatározza az Alapítvány által szervezett táborok általános szerződési feltételeit.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítást, illetőleg annak Alapítvány honlapján történő közzététel napját követő 15 naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Egyedi megállapodás megkötésekor az ÁSZF-ben foglaltakat csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

A táborban való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap Jelentkező általi leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése az Alapítvány által működtetett www.nepfovasvar.hu honlapon és/vagy az Alapítvány közösségi oldalán https://www.facebook.com/vasvar.nepfoiskola található, kifejezetten a tábor részére létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a Résztvevő a táborban részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a Jelentkező köteles tájékoztatni az Alapítványt a változást követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt
jogsérelem éri, azért az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 naptári napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni és a táborban való részvételt a Várólistán szereplő személy (ek) részére felajánlani.www.nepfovasvar.hu honlapon és/vagy az Alapítvány közösségi oldalán https://www.facebook.com/vasvar.nepfoiskola található, kifejezetten az adott workshophoz létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a workshopon részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a Jelentkező köteles tájékoztatni az Alapítványt a változást követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 naptári napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően az Alapítvány e-mail útján a Jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a regisztrációs díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybe vételével fizesse meg az Alapítvány részére.

Regisztrációs díj: A Jelentkező az ajánlatban meghatározott mértékű regisztrációs díj megfizetésére köteles az Alapítvány részére az általa választott valamely fizetési módok (utalás, készpénzes megfizetés az Alapítvány irodájában avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay alkalmazás) használatával. Az Alapítvány a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A megbízási szerződés a Jelentkező és az Alapítvány között a regisztrációs díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a regisztrációs díj összegét az Alapítvány bankszámláján jóváírták.

A tábor visszamondása fizetési kötelezettség nélkül: a Jelentkező regisztrációját fizetési kötelezettség nélkül legkésőbb a tábor kezdőidőpontját megelőző 8 naptári napig mondhatja vissza. A visszamondás történhet a regisztráció során kapott lemondó űrlapon, e-mail útján (az uh.ravsavofpen@ofni címen), illetőleg az Alapítvány irodájában személyesen. Ilyen esetben az Alapítvány a regisztrációs díj összegét 30 naptári napon belül a megfizetés módjával egyező módon a Jelentkező részére visszafizeti.

A tábor visszamondása fizetési kötelezettséggel: a tábor kezdő napjához képest 7 naptári napon belüli lemondás esetén, avagy amennyiben a Jelentkező a táborban nem jelenik meg, úgy a Jelentkező részére a regisztrációs díj nem jár vissza.

A megbízási szerződés teljesítésének helye: az Alapítvány által előzetesen közzétett programban megjelölt helyszínek.

Közreműködő igénybe vétele: Az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező közreműködőt vesz igénybe, amelyet a Jelentkező kifejezetten elfogad.

3. Panaszok kivizsgálása és kezelése

Panasz esetén a Jelentkező panaszát az uh.ravsavofpen@ofni e-mail címen közölheti az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

A táborral kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: a foglalkozás napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

Amennyiben a Jelentkező panaszát az Alapítvány elutasítja, úgy a Jelentkező jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Jelentkező az Alapítvánnyal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Jelentkező erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Jelentkező kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségéről, a békéltető eljárás menetéről a www. bekeltetes.hu honlapon kaphatnak az érdeklődők megfelelő tájékoztatást. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is tartalmazza.

4. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatok tekintetében a létrejött megbízási szerződésre tekintettel az Alapítvány adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely a https://nepfovasvar.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhető el.

5. Részvételi feltételek, kárfelelősség

5.1. Népi építészeti táborban kizárólag 18 év feletti személyek vehetnek részt. Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló Jelentkezők a táborban – különös tekintettel arra, hogy gyakorlati részt is tartalmaz a tábor tematikája – nem vehetnek részt. 5.1.1. A Jelentkezők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak a táborba. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért az Alapítványt felelősség nem terheli. 5.1.2. A Jelentkezők kötelesek az esetlegesen szükséges munkavédelmi oktatáson részt venni, és valamennyi vonatkozó előírást maradéktalanul betartani. 5.1.3. A Jelentkező a teljes körű kártérítési felelősséget vállal a tábor során, vagy azzal összefüggésben, részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett hibákért, hiányosságokért vagy károkért, valamint az általa a táborral összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért 5.1.4. A résztvevő a táborban saját felelősségre és kockázatára vesz részt 5.1.5. Az Alapítvány az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett tábor regisztrációs díjának
összegére. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja az Alapítvány felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket. 5.2. Napközis tábor esetében a gyermek törvényes képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a valóságnak megfelelő tartalommal kitölti és a tábor első napján a tábor megkezdését megelőzően a táborvezetőnek átadja a kitöltött és aláírt „Egészségügyi és szülői nyilatkozat táborozáshoz” elnevezésű nyomtatványt. A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat hiányában a gyermek a táborból kizárható.
5.2.1. A táborban csak teljesen egészséges gyermekek vehetnek részt. Amennyiben a gyermek tekintetében bármely fertőző betegségre utaló tünetet észlelnek a tábor szervezői, úgy haladéktalanul értesítik a törvényes képviselőt, és a gyermek ilyen esetben köteles a tábort a lehető legrövidebb időn belül elhagyni.
5.2.2. A résztvevők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak a táborba. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért az Alapítványt felelősség nem terheli.
5.2.3. A résztvevő törvényes képviselője a teljes körű kártérítési felelősséget vállal a tábor során, vagy azzal összefüggésben, a gyermek részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett károkért, valamint a gyermek által a táborral összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért
5.2.4. A résztvevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy gyermeke a táborban saját felelősségre és kockázatára vesz részt. A résztvevő törvényes képviselője – amennyiben nem kizárólagosan jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására – köteles beszerezni a másik szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő hozzájárulását is a gyermek táborban történő részvételére vonatkozóan. Az Alapítvány a regisztrációs lap kitöltését akként tekinti, hogy az azt kitöltő törvényes képviselő rendelkezik felhatalmazással a másik szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személytől arra, hogy a gyermek a táborban részt vegyen. 5.2.5. Az Alapítvány az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza a tábor regisztrációs díjának összegére. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja az Alapítvány felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket.

6. Az Alapítvány adatai, elérhetőségei:

Név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

adószáma: 19303507-1-18

nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.;

képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök

7. Záró rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a megbízási szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.