+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Általános szerződési feltételek Gasztroműhely

Általános Szerződési Feltételek a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány által szervezett eseményekre, workshopokra jelentkezők részére

1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

Társaság: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány (székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; adószáma: 19303507118; nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.; képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök.

– Jelentkező: Az Alapítvány által meghirdetett eseményre, workshopra jelentkező személy, a kiskorú résztvevő esetén a sztvevő gyermek törvényes képviselője

Résztvevő: nagykorú avagy kiskorú személy aki részt vesz az Alapítvány által meghirdetett eseményen, workshopon

Workshop: olyan rendezvény, amelynek célja az, hogy a résztvevők egy közös problémát oldjanak meg , avagy célt érjenek el tapasztalatot cseréljenek, és a résztvevők ezen cél miatt vesznek részt a rendezvényen, aktív részvételükkel hozzájárulva a sikeres termékkészítéshez a vezető segítségével és útmutatása szerint

Esemény: olyan rendezvény, amely az Alapítvány által kerül megszervezésre, és nem minősül workshopnak, elsődleges célja valamely gasztrotevékenység ismertetése, avagy interaktív bemutatása

Várólista: A workshop/esemény maximális létszámát meghaladó jelentkezőszám esetén a Jelentkező által beküldött regisztrációs lap adatai bekerülnek egy Várólista adatbázisba, ahol a Jelentkezők szintén időbeli sorrend alapján kerülnek rangsorolásra. Amennyiben valamely Jelentkező regisztrációja bármely okból törlésre kerül, úgy az Alapítvány a workshop/esemény igénybe vételének lehetőségét a Várólistán szereplő személyek részére időbeli sorrend szerint ajánlja fel.

2. A workshopra/eseményre történő jelentkezés folyamata, részvételi díj, a megbízási szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF meghatározza az Alapítvány által szervezett workshopok/események általános szerződési feltételeit.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítást, illetőleg annak Társaság honlapján történő közzététel napját követő 15 naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Egyedi megállapodás megkötésekor az ÁSZFben foglaltakat csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

Az események/workshopon való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap törvényes képviselő avagy nagykorú jelentkező általi leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése az Alapítvány által működtetett https://nepfovasvar.hu/szolgaltatasok/tankonyha-es-gasztromuhely  honlapon és/vagy az Alapítvány közösségi oldalán https://nepfovasvar.hu/szolgaltatasok/tankonyhaesgasztromuhely/ található, kifejezetten az esemény/workshop részére létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A Jelentkező
tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a az eseményen/workshopon részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a Jelentkező köteles tájékoztatni az Alapítványt a változást követő 10 naptári napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása
miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a részvételi díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 naptári napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a részvételi díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni és a workshopon/eseményen való részvételt a Várólistán szereplő személy (ek) részére felajánlani.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően az Alapítvány email útján a Jelentkező által megadott email címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a részvételi díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybe
vételével fizesse meg az Alapítvány részére.

Részvételi díj: A Jelentkező az ajánlatban meghatározott mértékű részvételi díj megfizetésére köteles az Alapítvány részére az általa választott valamely fizetési módok (átutalás, készpénzes megfizetés az Alapítvány irodájában avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay
alkalmazás használatával). Az Alapítvány a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A megbízási szerződés a Jelentkező és az Alapítvány között a részvételi díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a részvételi díj összegét az Alapítvány bankszámláján jóváírták.

Az esemény/workshop visszamondása fizetési kötelezettség nélkül: a Jelentkező regisztrációját fizetési kötelezettség nélkül legkésőbb az esemény/workshop kezdőidőpontját megelőző 8 naptári napig mondhatja vissza. A visszamondás történhet a regisztráció során
kapott lemondó űrlapon, email útján (az info@nepfovasvar címen), illetőleg az Alapítvány irodájában személyesen. Ilyen esetben az Alapítvány a részvételi díj összegét 30 naptári napon belül a megfizetés módjával egyező módon a Jelentkező részére visszafizeti.

Az esemény/workshop visszamondása fizetési kötelezettséggel: az esemény/workshop kezdő napjához képest 7 naptári napon belüli lemondás esetén, avagy amennyiben a Jelentkező az eseményen/workshopon nem jelenik meg, úgy a Jelentkező részére a részvételi díj nem jár vissza azzal, hogy az Alapítvány az elmulasztott esemény/workshop időpontjától számított 6 hónapon belül megrendezendő ugyanilyen jellegű rendezvényre a szabad férőhelyek függvényében a Jelentkező részére pótidőpont lehetőséget biztosíthat.

A megbízási szerződés teljesítésének helye: az Alapítvány által előzetesen közzétett programban megjelölt helyszínek.

Közreműködő igénybe vétele: Az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező közreműködőt vesz igénybe, amelyet a Jelentkező kifejezetten elfogad.

3. Panaszok kivizsgálása és kezelése

Panasz esetén a Jelentkező panaszát a uh.ravsavofpen@ofni e-mail címen közölheti az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Az eseménnyel/workshoppal kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: az esemény/workshop napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül,
de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

Amennyiben a Jelentkező panaszát az Alapítvány elutasítja, úgy a Jelentkező jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Jelentkező az Alapítvánnyal
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a Jelentkező erre irányuló kérelme alapján az illetékes testület helyett a Jelentkező kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségéről, a békéltető eljárás menetéről a www. bekeltetes.hu honlapon kaphatnak az érdeklődők megfelelő tájékoztatást. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is tartalmazza.

4. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével ( „GDPR” A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatok tekintetében a létrejött megbízási szerződésre tekintettel az Alapítvány adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely a https://nepfovasvar.hu/adatkezelesitajekoztato/ linken érhető el.

5. Részvételi feltételek, kárfelelősség

5.1. A gyermek törvényes képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a valóságnak megfelelő tartalommal kitölti és az esemény/workshop első napján annak megkezdését megelőzően az Alapítvány képviselője részére átadja a kitöltött és aláírt Szülői Nyilatkozat nyomtatványt. A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat hiányában a gyermek az eseményből/workshopról kizárható.

5.2. Az eseményen/workshopon csak teljesen egészséges gyermekek vehetnek részt. Amennyiben a gyermek tekintetében bármely fertőző betegségre utaló tünetet észlelnek az esemény/workshop szervezői, úgy haladéktalanul értesítik a törvényes képviselőt, és a
gyermek ilyen esetben köteles a helyszínt a lehető legrövidebb időn belül elhagyni.

5.3. A részvevők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak az eseményre/workshopra. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért az Alapítványt felelősség nem terheli.

5.4. A résztvevő törvényes képviselője a teljes körű kártérítési felelősséget vállal az esemény/workshop során, vagy azzal összefüggésben, a gyermek részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett károkért, valamint a gyermek által az eseménnyel/workshoppal összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért.

5.4 A sztvevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy gyermeke az eseményen/workshopon saját felelősségre és kockázatára vesz részt. A részvevő törvényes képviselője amennyiben nem kizárólagosan jogosult a szülői felügyeleti jog gyakorlására köteles beszerezni a másik szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő hozzájárulását is a gyermek eseményen/workshopon történő részvételére vonatkozóan. Az Alapítvány a regisztrációs lap kitöltését akként tekinti, hogy az azt kitöltő törvényes képviselő rendelkezik felhatalmazással a másik szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult személytől arra, hogy a gyermek az eseményen/workshopon részt
vegyen.

5.5. Az Alapítvány az általa fizetendő kártérítés mértékét a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével korlátozza az esemény/workshop részvételi díjának összegére. A Jelentkező kifejezetten
tudomásul veszi, és elfogadja az Alapítvány felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket.

6. Részvételi feltételek, kárfelelősség nagykorú résztvevők esetén

6.1. Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt álló Jelentkezők a workshopon/események különös tekintettel arra, hogy gyakorlati részt is tartalmaz a workshop/esemény tematikája nem vehetnek részt.

6.2. A Jelentkezők bármilyen értéktárgyat, vagy használati eszközt (pl.: telefon, saját munkaeszköz) csak saját felelősségükre hozhatnak a workshopra/eseményre. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből, avagy azok használatából eredő károkért az Alapítványt felelősség nem terheli.

6.3. A Jelentkezők kötelesek az esetlegesen szükséges munkavédelmi oktatáson részt venni, és valamennyi vonatkozó előírást maradéktalanul betartani.

6.4. A Jelentkező a teljes körű kártérítési felelősséget vállal a workshop/esemény során, vagy azzal összefüggésben, részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett hibákért, hiányosságokért vagy károkért, valamint az általa a
workshoppal/eseménnyel összefüggésben okozott bármilyen egyéb károkért.

5.5 A résztvevő a workshopon/eseményen saját felelősségre és kockázatára vesz részt.

6.5. A Társaség az általa fizetendő kártérítés mértékét a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett workshop/esemény részvételi
díjának összegére. A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja az Alapítvány felelősségének csökkentésére, kizárására irányuló rendelkezéseket.

7. Az Alapítvány adatai, elérhetőségei:

Név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

Iroda: 9800 Vasvár, Kossuth L. u. 8.

adószáma: 19303507-1-18

nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.;

képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök

email: info@nepfovasvar

telefonszám+36 30 095 2701

8. Záró rendelkezések

A felek rögzítik, hogy a megbízási szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal
helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZFnek.

Jelen ÁSZFben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.