+36 30 095 2701

uh.ravsavofpen@ofni

Általános szerződési feltételek

A VASVÁRI NAGYTÉRSÉGI NÉPFŐISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ÁLTAL SZERVEZETT TÁMOGATOTT TANFOLYAMOK JELENTKEZŐINEK

1. Fogalmak, rövidítések jegyzéke:

– Alapítvány: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány (székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.; adószáma: 19303507-1-18; nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.; képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök).

– Felnőttképző: A Jelentkező részére ténylegesen a felnőttképzést lefolytató, jogszabályi előírásoknak megfelelő szervezet, felnőttképzési intézmény

– Jelentkező: Az Alapítvány által meghirdetett, de ténylegesen a Felnőttképző által lefolytatott képzésre jelentkező, majd azon részt vevő személy

– Képzés: A Felnőttképző által lefolytatott, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő, célirányosan kompetenciakialakításra vagy- fejlesztésre irányuló, az Alapítvány által támogatott, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés

– Fktv: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

– Támogatási szerződés: A jelentkező és az Alapítvány között a támogatott képzés igénybe vétele kapcsán létrejött szerződés

– Felnőttképzési szerződés: A Jelentkező és a Felnőttképző között az Fktv. rendelkezéseinek megfelelően a képzés tekintetében létrejött megállapodás

– Várólista: A Képzés maximális létszámát meghaladó jelentkezőszám esetén a Jelentkező által beküldött regisztrációs lap adatai az adott képzés tekintetében bekerülnek egy Várólista adatbázisba, ahol a Jelentkezők szintén időbeli sorrend alapján kerülnek rangsorolásra. Amennyiben valamely Jelentkező regisztrációja bármely okból törlésre kerül, úgy az Alapítvány a Képzés igénybe vételének lehetőségét a Várólistán szereplő személyek részére időbeli sorrend szerint ajánlja fel.

2. Az Alapítvány által nyújtott támogatás, illetőleg annak igénybe vételi feltételei:

Az Alapítvány által nyújtott támogatás: Az Alapítvány vállalja, hogy az általa támogatott képzésként meghirdetett, de ténylegesen a Felnőttképző által lefolytatott képzés díját a Jelentkező helyett számla ellenében támogatásként megfizeti a Felnőttképző részére, így a Jelentkező a felnőttképzés díjának megfizetése alól mentesül, kizárólag a jelen ÁSZF-ben írt regisztrációs díj megfizetésére köteles. A Jelentkező a képzésre való jelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a képzésre történő eljutásának költségeit saját maga köteles fedezni, erre vonatkozóan az Alapítvány támogatást nem nyújt. Az Alapítványi támogatás kizárólag a jelen pontban írt formában nyújtható, kizárólag a jelentkezéssel érintett képzésre, annak időpontjában vehető igénybe, a támogatás készpénzre, utalványra át nem váltható.

A támogatás igénybe vételének feltételei: amennyiben a képzésre jelentkezés valamely feltételhez, meglévő végzettséghez, kompetenciához kötött, úgy azt az Alapítvány a képzés
meghirdetésekor a hirdetés szövegében feltünteti, amennyiben ilyen feltétel nem áll fenn, avagy a meghirdetett képzésre jelentkező, a kiírt feltételeknek megfelelő Jelentkezők száma meghaladja a képzésen maximális létszámát, úgy a Jelentkezők felvétele a képzésre időbeli sorrendben történik. Erre irányuló jogszabályi kötelezettség hatályba lépése esetén az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a képzés igénybe vételét védettségi igazolvány meglétéhez, avagy bármely más egészségügyi dokumentum rendelkezésre bocsátásához kösse.

3. A képzésre jelentkezés folyamata, regisztrációs díj, a támogatási szerződés létrejötte

A képzésen való részvétel minden esetben egy regisztrációs lap leadásával indul. A regisztrációs lap kitöltése és beküldése az Alapítvány által működtetett www.nepfovasvar.hu honlapon és/vagy az Alapítvány közösségi oldalán https://www.facebook.com/vasvar.nepfoiskola található, kifejezetten az adott képzéshez létrehozott regisztrációs felületen lehetséges. A regisztrációs felület a regisztrációs lapon felül tartalmazza továbbá a Felnőttképzővel megkötendő felnőttképzési szerződés tervezetét is. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs lapon csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező, ennek hiányában a Képzésen részt venni nem tud. A regisztrációs lapon szereplő adatok megváltozása esetén a tanfolyami résztvevő köteles tájékoztatni a felnőttképzőt és az Alapítványt a változást követő 10 napon belül. Amennyiben a változás bejelentésének elmulasztása miatt a Jelentkezőt jogsérelem éri, azért sem a felnőttképző, sem az Alapítvány nem elmarasztalható. A Jelentkező a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs díj összegét a jelentkezés részére történő elektronikus visszaigazolását követő 3 napon belül a visszaigazolásban szereplő feltételekkel, az általa választott fizetési módon az Alapítvány részére megfizeti. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének nem avagy késedelmesen tesz eleget, úgy az Alapítvány jogosult további következmények nélkül a jelentkezését a rendszeréből törölni, és a támogatott képzést a Várólistán szereplő személy (ek) részére felajánlani.

A regisztrációs űrlap elektronikus beküldését követően az Alapítvány e-mail útján a Jelentkező által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben felhívja a Jelentkezőt arra, hogy a regisztrációs díj összegét a regisztrációs lapon kiválasztott fizetési mód igénybe vételével fizesse meg az Alapítvány részére.

Regisztrációs díj: A Jelentkező a regisztrációs űrlapon megjelölt regisztrációs díj megfizetésére köteles az Alapítvány részére az általa választott valamely fizetési módok (utalás, készpénzes megfizetés az Alapítvány irodájában avagy bankkártyás fizetés OTP Simple Pay alkalmazás használatával). A regisztrációs díj befizetésével a jelentkezők a képzésen való férőhelyüket foglalhatják le. A befolyt díjat az Alapítvány további programok szervezésére és működési költségekre fordítja. Az Alapítvány a Simple Pay alkalmazás használatával összefüggő tájékoztatást külön dokumentumként saját honlapján feltünteti.

A támogatási szerződés a Jelentkező és az Alapítvány között a regisztráció díj megfizetésével jön létre, bankkártyás, illetőleg utalásos fizetési mód választása esetén a megfizetés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a regisztrációs díj összegét az Alapítvány bankszámláján jóváírták. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a regisztrációs díj megfizetésével egyúttal kötelezettséget vállal arra is, hogy a Felnőttképzővel a felnőttképzési szerződést a regisztrációs felületen megjelölt tartalommal megköti, és a felnőttképzésen a szerződésben illetőleg a jogszabályban előírtak szerint részt vesz. A Jelentkező tudomásul
veszi, hogy a felnőttképzési szerződés aláírásával közte és a Felnőttképző között az Fktv. szerinti felnőttképzési jogviszony jön létre, és a képzés feltételeinek maradéktalan teljesítése esetén lesz csak jogosult a képzésre vonatkozó tanúsítványra.

A regisztráció visszamondása fizetési kötelezettség nélkül: a Jelentkező regisztrációját fizetési kötelezettség nélkül legkésőbb a képzés kezdőidőpontját megelőző 8 napig mondhatja vissza. A visszamondás történhet a regisztráció során kapott lemondó űrlapon, e-mail útján (az uh.ravsavofpen@ofni címen), illetőleg az Alapítvány irodájában személyesen. Ilyen esetben az Alapítvány a regisztrációs díj összegét 30 napon belül a megfizetés módjával egyező módon a Jelentkező részére visszafizeti.

A regisztráció visszamondása fizetési kötelezettséggel: a képzés kezdő napjához képest 7 napon belüli lemondás esetén, avagy amennyiben a Jelentkező a képzésen nem jelenik meg, a felnőttképzési szerződést nem köti meg, avagy a felnőttképzési szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a Jelentkező részére a regisztrációs díj nem jár vissza.

4. Kártérítési felelősség kizárása

Az Alapítvány a Felnőttképző által folytatott tevékenységért felelősségét teljes mértékben kizárja, amelyet a Jelentkező tudomásul vesz, és elfogad.

5. Panaszok kivizsgálása és kezelése

A felnőttképzéssel kapcsolatos panaszokat a jelentkező a Felnőttképző részére köteles jelezni, amelyet a Felnőttképző az Fktv. és az egyéb jogszabályok rendelkezései alapján vizsgál meg.

Egyéb panasz esetén a Jelentkező panaszát a uh.ravsavofpen@ofni e-mail címen közölheti az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a panaszt annak beérkeztétől számított 30 napon belül vizsgálja ki, amelynek eredményéről a panaszost írásban értesíti.

6. Adatkezelés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (– „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) rendelkezései alapján az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a megadott személyes adatai tekintetében a létrejött támogatási szerződésre tekintettel az Alapítvány adatkezelőnek minősül, adatkezelési tevékenységét a mindenkori adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi, amely a https://nepfovasvar.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhető el. Az Alapítvány tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a felnőttképzési szerződés megkötése esetén a Felnőttképző önálló adatkezelőnek minősül, aki az általa végzett adatkezelésről a saját honlapján keresztül nyújt tájékoztatást.

7. Az Alapítvány adatai, elérhetőségei:

Név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány

székhelye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.

adószáma: 19303507-1-18

nyilvántartási szám: Pk.60.027/2021/2.;

képviseli: Kovács István kuratóriumi elnök